İşten Çıkış Kodu 29 Hakkında

İşten Çıkış Kodu 29 Hakkında

Bu sirkümüzde SGK işten çıkış kodları arasında bulunan 29 kodu ile ilgili değişiklik hakkında güncel duruma yer verilmiştir. Özetle;

 

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 nolu kod” üzerinden yapılmaktadır.

 

Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir.

 

Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilmesi planlanmaktadır.

 

Ayrıca, 16.04.2020 tarihinden itibaren uygulanan fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın “Kod-29” kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar üzerine SGK tarafından bu değişiklik yapılmıştır.

 

İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

Yeni eklenen güncel kodlar:

 

 

KOD AÇIKLAMA KANUN MADDESİ
 

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan

bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

 

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a

 

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve

haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

44 İşçinin    işverenin

bulunması.

başka bir işçisine cinsel tacizde 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
 

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu

maddeleri kullanması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

 

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık

yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

47 İşçinin,      işyerinde,      yedi      günden      fazla      hapisle

cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
 

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir

ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine

hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
 

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba

uğratması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

 

 

 

ROTA Danışmanlık

                                                                                                                         Saygılarımızla